Ansökan om registerutdrag

Folkhälsomyndigheten ska enligt 13 kap. 1 § alkohollagen (2010:1622) föra ett centralt register över tillstånd som beviljats enligt alkohollagen. Om ni önskar ta del av uppgifter i registret fyller ni i formuläret nedan. Efter sekretessprövning och vid positivt beslut kommer ni att få inloggningsuppgifter för att kunna hämta uppgifterna. Uppgifterna levereras i Excel-format.

När du ansöker om användarkonto för registerutdrag Alkoholregistret kommer Folkhälsomyndigheten att behandla följande personuppgifter i ett register:

  • Namn på kontaktperson
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress

Avsikten med behandlingen av personuppgifter är att göra det möjligt att lägga upp ett personligt användarkonto och att kunna kommunicera med de personer som har användarkonto för registerutdrag ur Alkoholregistret. Det är endast Folkhälsomyndigheten som har möjlighet att logga in i registret och söka uppgifter om användarkonton.

Vi tillämpar vid varje tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter för att lägga upp och hantera användarkonto är fullgörande av avtal och regleras i artikel 6.1.b dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsansvarig är:
Folkhälsomyndigheten
171 82 Solna
(organisationsnummer 202100-6545)

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@folkhalsomyndigheten.se eller tfn 010-205 20 00. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@folkhalsomyndigheten.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.Jag önskar ett registerutdrag innehållande:
Samtliga aktuella serveringstillstånd.
Samtliga serveringstillstånd som avslutats innan ett visst datum.