Ansök om användarkonto

När du ansöker om användarkonto i Alkoholregistret kommer Folkhälsomyndigheten att behandla följande personuppgifter i ett register:

  • Förnamn
  • Efternamn
  • E-postadress

Avsikten med behandlingen av personuppgifter är att göra det möjligt att lägga upp ett personligt användarkonto och att kunna kommunicera med de personer som har användarkonto i Alkoholregistret. Det är endast Folkhälsomyndigheten som har möjlighet att logga in i registret och söka uppgifter om användarkonton.

Vi tillämpar vid varje tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter för att lägga upp och hantera användarkonto är fullgörande av avtal och regleras i artikel 6.1.b dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsansvarig är:
Folkhälsomyndigheten
171 82 Solna
(organisationsnummer 202100-6545)

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@folkhalsomyndigheten.se eller tfn 010-205 20 00. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@folkhalsomyndigheten.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.