Ansök om användarkonto

När du ansöker om användarkonto i Alkoholregistret kommer Folkhälsomyndigheten att behandla dina personuppgifter i ett register:

  • Förnamn
  • Efternamn
  • E-postadress

Vi behöver behandla personuppgifter för att göra det möjligt att lägga upp ett personligt användarkonto och kunna kommunicera med de personer som har ett användarkonto i Alkoholregistret. Det är endast Folkhälsomyndigheten som kan söka och se uppgifter om användarkonton i registret.

Vi tillämpar vid varje tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter för att lägga upp och hantera användarkonto är fullgörande av avtal och regleras i artikel 6.1.b dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsansvarig är:
Folkhälsomyndigheten
171 82 Solna
(organisationsnummer 202100-6545)

Du har rätt begära ut de uppgifter vi har om dig, för att:

  • begära rättelse
  • begära överföring
  • begära att vi begränsar behandlingen
  • för att göra invändningar
  • begära radering av dina uppgifter

Det gör du enklast genom att kontakta oss på info@folkhalsomyndigheten.se eller telefon 010-205 20 00. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@folkhalsomyndigheten.se. Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.